פרטי העסק

פרטי בעל העסק

 

הצהרה

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

1 .אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף (להלן - הפעולות).

2 .אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3 .ולראיה באתי על החתום:

Browser not supported